Home Aktualności Małgorzata Rusewicz prezesem IZFiA na kolejną kadencję

Małgorzata Rusewicz prezesem IZFiA na kolejną kadencję

648
0
SHARE

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w dniu 5 maja 2020 roku, powierzyło Małgorzacie Rusewicz misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w 3-letniej kadencji, na stanowisku Prezesa Zarządu Izby.

Małgorzata Rusewicz dołączyła do zarządu IZFiA 29 sierpnia 2019 roku w charakterze Wiceprezesa, zaś od początku bieżącego roku kieruje Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami samodzielnie, pełniąc jednocześnie rolę Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęło również roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Izby, sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzieliło Zarządowi absolutorium. Przyjęto także roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby oraz dokonano wyboru uzupełniającego Rady. Nowym członkiem 8-osobowej Rady Izby została Beata Sax, Wiceprezes Zarządu Investors TFI SA. Rada Izby sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu oraz określa długoterminowe plany rozwoju Izby.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i powołało ją w niezmienionym składzie na kolejną kadencję. Jej rola polega na bieżącej kontroli działalności finansowej Izby.

Pełny skład organów IZFiA znajduje się w serwisie internetowym pod adresem: #

Małgorzata Rusewicz

Bardzo dziękuję członkom IZFiA za zaufanie i możliwość kontynuowania tego odpowiedzialnego zadania, co traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej pracy na rzecz środowiska funduszy.  Nasze cele pozostają niezmienne, jednak będą realizowane w całkowicie zmienionej sytuacji rynkowej. Jest to ogromne wyzwanie, bowiem skutki gospodarcze dla naszego sektora są trudne do przewidzenia. Będziemy dalej pracować nad umożliwieniem płynnego prowadzenia biznesu i stwarzaniem funduszom warunków funkcjonowania sprzyjających ich dalszemu rozwojowi, nad upowszechnianiem wiedzy finansowej, a przede wszystkim nad tworzeniem wewnętrznych standardów środowiskowych i budowaniem zaufania do instrumentów rynku kapitałowego służących długoterminowemu oszczędzaniu”mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Ze względu na przepisy zabraniające odbywania większych zgromadzeń będące wynikiem stanu epidemii w Polsce Walne Zgromadzenie Członków IZFiA odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji zdalnej.  Uczestnicy mieli możliwość prowadzenia dyskusji, zgłaszania uwag, głosowania jawnego oraz tajnego. W celu przeprowadzenia prawomocnego WZ w takiej formie dokonano odpowiednich zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here